FAQ items aan het laden...
Prijzen en Informatie2020-07-13T15:26:50+00:00

Huwelijk

-Prijs in overleg
 • Gratis offerte.
 • Verschillende opties.
 • Extra fotograaf.

Kids

-Prijs in overleg
 • Kids fotografie.
 • Cake Smash.

Portret

-Prijs in overleg
 • Studio fotografie.
 • Dieren fotografie.
 • Locatie.

Commercieel

-Prijs in overleg
 • Huis fotografie.
 • Product fotografie.
 • Social media.

VEEL GESTELDE VRAGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN2020-07-13T13:33:27+00:00

PRIJZEN
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen
zijn inclusief btw.
Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
OPDRACHT
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich met de klant verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de door de fotograaf gemaakte offerte door de klant.
Aanvaarding van de overeenkomst kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per post retourneren van de getekende offerte.
Wijzigingen in de opdracht (en dus opdrachtovereenkomst) door de klant, om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door de fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
De fotograaf heeft het recht om alles, dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
RECHTS-EN FORUMKEUZE
In alle situaties waarin de Algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt het Nederlands Recht toegepast.
AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF
De fotograaf en/ of medewerkers van Keekstra Fotografie zijn niet aansprakelijk voor schade welke door de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid van de fotograaf /medewerkers is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
PRIVACY / PUBLICATIE FOTOS
Keekstra Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie via bijvoorbeeld eigen website en zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.
AUTEURSRECHT
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.
VERZUIM
Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Klant in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.KLACHTEN
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan de fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf neemt binnen 10 dagen contact op met de klant om samen tot een goede oplossing te komen.
BEZIT/EIGENDOM BEELDDRAGERS
Fotografische werken blijven eigendom van de fotograaf en worden eigendom van de klant als de gesloten overeenkomst voldaan en betaald is. De fotograaf heeft het recht beeldmateriaal te gebruiken voor doeleinden zoals promotie, tenzij de klant schriftelijk heeft aangegeven dit niet toe te staan.

KLACHTEN2020-04-14T09:30:51+00:00

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

BETALINGEN2020-04-14T09:30:22+00:00

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

LEVERING VAN FOTOS2020-04-14T09:27:09+00:00

Foto’s worden geleverd via Wetransfer of indien anders gemeld door de Fotograaf. Verzonden Foto’s zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van bruidsreportages binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

FOTOSESSIE ANNULERING2020-04-14T09:28:07+00:00

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten mag ook.

 • Bij annuleringen binnen 24 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt een deel van het afgesproken reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen (Uitzondering ziekte/overlijden).
 • Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang huwelijk reportage wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 200 euro. (Uitzondering ziekte, overlijden.)
OFFERTE AANVRAGEN2020-04-14T09:29:05+00:00

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Ga naar de bovenkant