Algemene voorwaarden Keekstra Fotografie
Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Keekstra Fotografie
Nederland
tel. 06 29 32 25 56
info@keekstrafotografie.nl
KvK Leeuwarden nr. 55998615
NL002239227B41

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Levering
Foto’s worden geleverd via Wetransfer of indien anders gemeld door de Fotograaf. Verzonden Foto’s zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van bruidsreportages binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Bezit/eigendom Beelddragers
Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf indien u dit heeft aangeven via een contactformulier. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Betalingen
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Verzuim
Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.

Publicatie
Foto’s mogen enkel na het betalen gebruikt worden met de toestemming van de Wederpartij.

Promotie
Keekstra Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Annulering

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten mag ook.

  • Bij annuleringen binnen 24 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt een deel van het afgesproken reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen (Uitzondering ziekte/overlijden).
  • Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang huwelijk reportage wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 200 euro. (Uitzondering ziekte, overlijden.)

 

 

Opdracht
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf.
Aanvaarding van de wederpartij kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per
post retourneren van de getekende offerte.
Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de
Fotograaf is geretourneerd.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Toepasselijkheid
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Prijzen
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen
zijn inclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.